SERVIS

KOMPLEXNÉ SLUŽBY
V OBLASTI ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA

ekologicky + ekonomicky + efektívne

Kontaktujte nás

tel.: +421 903 592 686 email: 3eservis@3eservis.sk

O NÁS

Stratégiou spoločnosti 3e servis, s.r.o. je od svojho vzniku, v roku 2008 poskytovať komplexné služby v oblasti životného prostredia, tak aby plne uspokojili potreby svojich klientov.

 

Našim cieľom je im pomáhať, aby svoju vlastnú činnosť vykonávali čo najviac ekologicky. Dbáme na to, aby nami ponúkané riešenia boli aj ekonomicky výhodné a efektívne. Konkrétne v oblastiach odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, ochrany ovzdušia, hygieny životného prostredia, manipulácii s chemickými látkami, v oblasti vypracovávania EIA, organizovania rôznych školení v oblasti životného prostredia a v neposlednom rade aj v zabezpečovaní zhodnocovania a zneškodňovania všetkých druhov odpadov.

SERVIS

NAŠE SLUŽBY

Čerpáme z viac ako 9 ročných skúseností vo vypracovávaní

dokumentácie v oblasti životného prostredia.

 

 

ODPADOVÉ
HOSPODÁRSTVO

VODNÉ
HOSPODÁRSTVO

OCHRANA
OVZDUŠIA

V súčasnosti je v tejto oblasti platný zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. K zákonu patria aj vykonávacie vyhlášky.

V súčasnosti je v tejto oblasti platný zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov. K zákonu patria aj vykonávacie vyhlášky.

V súčasnosti je v tejto oblasti platný zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov. K zákonu patria aj vykonávacie vyhlášky.

Zabezpečujeme:

 • Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov vydaný Okresným úradom odborom starostlivosti o životné prostredie
 • Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vydaný Regionálnym úradom verejného zdravotníctva
 • Plán opatrení pre prípad havárie
 • Vypracovanie Programu odpadového hospodárstva
 • Zabezpečenie schválenia Programu odpadového hospodárstva na príslušných úradoch
 • Identifikačné listy nebezpečných odpadov
 • Povinnosť viesť evidenciu o vznikajúcich a zhromaždovaných odpadoch
 • Povinnosť podávať koncoročné, prípadne štvrťročné hlásenie na príslušný úrad
 • Povinnosť manipulovať, skladovať a likvidovať odpady v zmysle zákona o odpadoch
 • Kontrola stavu už existujúcich legislatívnych písomností u pôvodcu odpadu
 • Poradenstvo v oblasti nakladania s ostatným a nebezpečným odpadom

Zabezpečujeme:

 • Vydanie všetkých potrebných rozhodnutí a povolení týkajúcich sa vodného zákona na príslušnvých úradoch
 • Vydanie rozhodnutí na vodné stavby na príslušných úradoch
 • Vedenie evidencie o vodách
 • Vypracovanie Programu znižovania a znečisťovania vôd škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami
 • Vypracovanie Manipulačných poriadkov na vodné stavby
 • Vypracovanie Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia
 • Poradenstvo v oblasti vodného hospodárstva

HYGIENA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA

Zabezpečujeme:

 • Vydanie všetkých potrebných rozhodnutí a povolení týkajúcich sa ochrany ovzdušia na príslušných úradoch
 • Poradenstvo o oblasti ochrany ovzdušia
 • Vymedzenie zdrojov znečisťovania ovzdušia
 • Vypracovanie Regulačných poriadkov
 • Prevádzkové poriadky zdrojov znečisťovania ovzdušia
 • Vedenie prevádzkovej evidencie zdrojov znečisťovania ovzdušia
 • Vypracovanie ročného hlásenia zdroja znečisťovania ovzdušia

ADR

PORADENSTVO
V OBLASTI LIKVIDÁCIE ODPADU

Zatriedenie odpadov podľa platnej vyhláška č.365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Zabezpečujeme:

 • Zistenie najekologickejšieho a najekonomickejšieho riešenia pri likvidácii odpadu
 • Samotné zabezpečenie odvozu a likvidácie odpadu

V súčasnosti je v tejto oblasti platný zákon č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. a zákona č. 140/2008 Z. z.
K zákonu patria aj vykonávacie vyhlášky.

Zabezpečujeme:

 • Vydanie všetkých potrebných rozhodnutí a povolení týkajúcich sa hygieny životného prostredia na príslušných úradoch
 • Vypracovanie Prevádzkového poriadku
 • Vypracovanie Posudku o riziku
 • Poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Zabezpečujeme:

 • Poradenstvo v oblasti prepravy nebezpečných vecí podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí.

Okrem konzultačno-poradenských služieb a vypracovávania dokomentácie v oblasti životného prostredia ponúkame aj služby profesionálneho čistenia  kanalizačných systémov a s nimi spojených technologických zariadení ako sú odlučovače ropných látok alebo lapače tukov.

 

Lapače tukov (LPT) sa využívajú na odlúčenie živočíšnych a rastlinných tukov a olejov z odpadových vôd z kuchýň, jedální, reštaurácií, výrobní potravín (spracovanie mäsa, grily, pražiarne, cukrárne, pekárne), predtým, než sú odpadové vody odvedené do kanalizácie alebo do ČOV. Väčšina výrobcov lapačov tukov ich odporúča čistiť ak vrstva tukov dosiahne hrúbku 10 - 15 cm. Ak sa lapače nečistia tuky môžu odtekať ďalej do kanalizácie kde spôsobujú jej zanášanie a tým zvyšujú riziko upchatia. Kaly ktoré sa usadzujú v lapači zasa znižujú jeho účinnosť.

ČISTENIE ODLUČOVAČOV
ROPNÝCH LÁTOK

ČISTENIE LAPAČOV
TUKOV

Kaolescenčný filter
PRED vyčistením.

Lapač tukov
PRED vyčistením.

Lapač tukov
PO vyčistení.

Kaolescenčný filter
PO vyčistení.

Vykonávame čistenia všetkých druhov odlučovačov ropných látok a lapačov tukov od všetkých výrobcov. Naši pracovníci sú riadne zaškolený výrobcami na vykonávanie údržby a čistenia týchto zariadení.

Vykonávame aj pravidelné alebo jednorázové príp. havarijné čistenie kanalizačných systémov.

Zabezpečujeme:

 • Elektromechanické čistenie vysokotlakovými kombi vozidlami
 • TV monitoring kanalizácií

ČISTENIE KANILIZAČNÝCH
SYSTÉMOV A "KRTKOVANIE"

Odlučovače ropných látok (ORL) sa využívajú na odlúčenie ľahkých kvapalín (ropné látky – oleje, palivá) z odtokovej vody z napr. parkovísk a iných spevnených plôch.

Odlučovače ropných látok sa najčastejšie skladajú nasledovných častí: kalovej nádrže – kalojemu v ktorom sa zachytáva kal a splývajúce ropné látky, koalescenčného odlučovača ktorý odlučuje jemné voľné ropné látky, sorpčného odlučovača, ktorý zachytáva zvyškové ropné látky pomocou filtra so sorpčnou netkanou textíliou.

Zanesený kaolescenčný filter pred vyčistením
Kaolescenčný filter PO vyčistení.
Zanesený kaolescenčný filter pred vyčistením
Kaolescenčný filter PO vyčistení.

Postup pri čistení:

 1. Pri čistení ORL najprv vyčerpáme pomocou autocisterny vodnú fázu a následne aj na dne usadené kaly.
 2. Po odčerpaní kalov sa vnútro odlučovača a koalescenčné filtre vystriekajú pomocou tlakovej vody následne sa zvyšky úplne odčerpajú.
 3. Ak je to potrebné vymení sa aj sorpčná náplň vo filtroch.

Postup pri čistení:

 1. Pri čistení LT najprv vyčerpáme pomocou autocisterny celý obsah lapača.
 2. Po vyčerpaní obsahu pracovníci ručne oškrabú nalepené zvyšky a celý lapač vystriekajú vysokotlakovou vodou.
 3. V prípade sa prečistia prítokové a odtokové časti potrubia a odčerpajú zvyšky, ktoré vznikli pri čistení.

Odpady, ktoré vznikajú pri čistení odlučovačov ropných látok, sú zaradené väčšinou ako nebezpečné. Ich likvidáciu zabezpečujeme v súlade s platnou legislatívou.

Likvidáciu odpadov, ktoré vznikajú pri čistení lapačov tukov zabezpečujeme v súlade s platnou legislatívou a sú ďalej zhodnocované.

NAŠE REFERENCIE

 • Čistenie odlučovačov ropných látok pre Samsung Electronics Slovakia s.r.o. v Galante
 • Čistenie ORL a LT v Auto priemyselnom parku v Lozorne pre spoločnosť INFIN Group s.r.o.
 • Čistenie odlučovačov ropných látok pre letisko M.R.Štefánika - Airport bratislava, a.s. (BTS) v Bratislave
 • Čistenie odlučovačov ropných látok v Logistických centrách v Rači a Svätom Jure
 • Likvidácia nebezpečných odpadov spoločnosti D.I.L.A.N. Servis, s.r.o. v Senci
 • Periodické čistenie lapačov tukov v Apollo Business Center I. v Bratislave
 • Periodické čistenie lapačov tukov v spoločnosti Skanska SK, s.r.o. v Bratislave
 • Periodické čistenie lapača tukov v spoločnosti APORES, s.r.o. v Bratislave

VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE POTREBNEJ V OBLASTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRE SLOPOČNOSTI:

 • F.C.W. spol s.r.o. - ručná autoumyváreň
  v Senci a Trnave
 • Logistické centrum Rača, a.s. v Bratislave
 • Logistické centrum Svätý Jur, s.r.o.
  v Svätom Jure
 • SHARK, auto-umývacie centrum, s.r.o.
  v Stupave
 • Slovakia Auto, s.r.o. - Predajné centrum KIA v Bratislave
 • TRUCK-WASH, s.r.o. v Senci - umyváreň LKW
 • Senec REAL, s.r.o. - Logistické centrum Senec

 

KOMPLETNÉ VEDENIE
ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA:

 • Benteler Distribution Slovakia, s.r.o.

V prípade záujmu
nás prosím kontaktujte

 

tel.: +421 903 592 686

email: 3eservis@3eservis.sk

SERVIS

3e servis, s.r.o.

Sokolská 1624/23

903 01 Senec

 

 

Ing. Maroš Jenis

tel.: +421 903 592 686

email: 3eservis@3eservis.sk

SERVIS

KONTAKT